Seasons – Apostle Christopher Abernathy

Seasons – Ecclesiastes 3:1-8; Exodus 1:8-14